Samsun Büyükşehir'den satılık arsa! 14 milyon TL'ye!


 Samsun Büyükşehir'den satılık arsa! 14 milyon TL'ye!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum'daki arsasını ihale usulü ile 14 milyon TL olalrak satıyor. İhale 16 Kasım'da yapılacak..Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 11893 ada, 3 nolu parselde kayıtlı, 3 bin 360,50 metrekare yüzölçümlü arsa ihale usulü ile 16 Kasım 2017 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da  Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda satılacak.  Arsa için toplam belirlenen muhammen bedel ise 14 milyon TL.

 

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu - Emsal:1.50 3 Katlı Ticaret Alanı” kullanımında bulunan; Tapuda Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 11893 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı, 3.360,50 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, tamamı peşin, ödenmek üzere, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile peşin olarak satışı yapılacaktır.


2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨ 500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.


3 - Söz konusu taşınmazın Muhammen Bedeli toplam ¨ 14.000.000,00 (Ondört Milyon Türk Lirası)’dır.


- İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - Geçici teminat oranı yüzde 3, tutarı ¨ 420.000,00 (Dört yüz yirmi Bin Türk Lirasıdır.)


5 - Bahse konu İhale 16.11.2017 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.


6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) İkametgâh Belgesi,

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d) Adres Beyannamesi,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

i) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,

j) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2017 yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres gösterilmesi, telefon bildirilmesi,

d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,

h) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.


7 - Teklifler İhale günü olan 16.11.2017 Perşembe günü Saat: 14.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 14.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.Samsun Büyükşehir satılık arsa , samsun satılık arsa fiyatları , samsun atakum satılık arsa ,