Bafra'ya yamaç paraşütü tesisi geliyor! İhalesi 9 Kasım'da!

Bafra'ya yamaç paraşütü tesisi geliyor! İhalesi 9 Kasım'da!

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütü tesisi yapılacak. Yamaç paraşütü tesisi ihalesi 9 Kasım'da saat 11.00’da yapılacak...


Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yamaç paraşütü tesisi yapılacak. Yamaç paraşütü tesisi ihalesi 9 Kasım'da saat 11.00’da yapılacak...


Yaklaşık 11 bin 500  metrekare alan üzerinde sosyal tesisler ve peyzaj düzenlemesi yapılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.


İstekliler tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Atakum/Samsun adresine elden teslim edebilecekleri gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.İhale ilanı:

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Bafra Kapıkaya Yamaç Paraşütü Tesisi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası    :    2018/529797

1-İdarenin

a) Adresi    :    Yeşildere Mah.  Ankara  Bulvarı Samsun-Ankara Karayolu 1. Km. Atakum / SAMSUN 55020 ATAKUM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası    :    3623119000 - 3624405553

c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Yaklaşık 11500,00 m2 Alan Üzerinde Sosyal Tesisler ve Peyzaj Düzenlemesi Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    :    Samsun/Bafra

c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

3- İhalenin


a) Yapılacağı yer    :    Yeşildere Mah. Ankara Bulvarı Samsun-Ankara Karayolu 1. kilometresi Onur Sitesi Arkası Atakum/Samsun

b) Tarihi ve saati    :    09.11.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan B / III grubundaki işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 472 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlkadım/Samsun adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Atakum/Samsun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.