Şahinbey Belediyesi 11 arsayı 11.4 milyon TL'ye satıyor!

Şahinbey Belediyesi 11 arsayı 11.4 milyon TL'ye satıyor!

Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından Güneykent ve Bülbülzade mahallelerinde yer alan 11 arsa, 31 Mart 2015 günü saat 15:00'da ihaleye çıkarılıyor.


Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Güneykent ve Bülbülzade'de bulunan 11 arsanın alanı 987.84 metrekare ile 1.888.29 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Taşınmazların ihalesi açık artırma usulüyle olup 11 milyon 479 bin 881 TL'ye satışa çıkarılıyor.Kıymeti: 11.479.881,00 TL


Satış Günü: 31/03/2015 günü Saat 15:00"da.


2. İHALENİN TARİHİ. SAATİ. YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:


Söz konusu arsaların satış ihalesi 31/03/2015 günü Saat 15:00"da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ihale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır, ihaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 30/03/2015 PAZARTESİ günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


3. İHALENİN YAPILIŞ SEKLİ:


İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.


4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:


ihale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerinde ücretsiz olarak görülebilir, ihaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmekledir. (Her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)


5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:


İhaleye, girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak istimlak Müdürlüğüne verebilir.


İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir, ihale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.


ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.


6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:


a. Tedavüldeki Türk Parası,


b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.


7. İSTENEN BELGELER:


Aşağıda istenen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak istimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.


a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


b. Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden ibraz edilecek),


c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),


d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)


e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,


f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,


g. Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,


h. istekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,


i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,


j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,


k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,


l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,


Not: Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sırava güre dizilerek Belediyemiz Emlak istimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.


İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.