Şahinbey Belediyesi'nden satılık 8 arsa! 33.9 milyon TL'ye!


Şahinbey Belediyesi'nden satılık 8 arsa! 33.9 milyon TL'ye!

Şahinbey Belediyesi, Bağlarbaşı, Ocaklar Bülbülzade, Abdülhanithan, Karataş Mahalleleri'nde yer alan 8 arsayı ihale ile satıyor. İhale 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek...Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından Bağlarbaşı, Ocaklar Bülbülzade, Abdülhanithan, Karataş Mahalleleri'nde yer alan 8 arsa ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 33 milyon 977 bin 377 lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 5 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:


1- İhalenin konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 8 adet arsanın satış ihalesidir.


Şahinbey Belediyesi


2- İhalenin tarihi, saati, yeri ve evrakların teslim süresi:


Söz konusu taşınmazların ihalesi 5/12/2018 Çarşamba günü saat 14:00'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 5/12/2018 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.


3- İhalenin yapılış şekli:


İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


4- İhale şartnamesinin temini ve bedeli:


İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100 TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (Her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırlacaktır.)


5- Geçici teminat miktarı


İhakeye girecek gerçek veya tüzel kişiler istekli oldukları taşınmazla ilgili yüzde 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 7266 6189 48 IBAN nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırılabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verilebilir.


6- Teminata ilişkin esaslar


a. Tedavüldeki Türk Parası

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu


7- İstenilen belgeler:


Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.


A. İÇ ZARF


Teklif mektubundan oluşur.


Teklif mektubu bir zarf içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından hazırlanacak ve mühürlenecektir.


B. DIŞ ZARF


Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,


a. Teklif mektubunu içeren İç Zarf

b. Türkiye'de kanuni ikametgajı olduğuna dair belge

c. Tebligat içi Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü

g. Vekaleten ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı.

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişini Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.


İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.Şahinbey Belediyesi satılık arsa , Şahinbey arsa ihalesi ,