Muğla'da 10,8 milyon TL'ye 2 arsa satılıyor!


 Muğla'da 10,8 milyon TL'ye 2 arsa satılıyor!

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Akçaova ve Salihpaşalar Mahallelerinde 2 arsayı 10 milyon 850 bin 952 TL'ye satılıyor. İhale 15 Haziran'da yapılacak...

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Akçaova ve Salihpaşalar Mahallelerinde yer alan 2 arsayı satışa çıkardı.  Toplam satış bedeli 10 milyon 850 bin 952 TL olarak belirtilen arsaların ihalesi 15 Haziran'da saat 9:30 ve 10:00'da yapılacak.
Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
1 - Yukarıdaki listede özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdan fotokopisi veya tasdikli bir örneği, T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler de ise 2017 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği, noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

3 - 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır.

4 - Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5 - 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.mugla-def.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Tel: 0 (252) 214 86 00   (1253 - 1337)

İlan olunur.muğla satılık arsa fiyatları , muğla akçaova satılık arsa , Muğla Defterdarlığı satılık arsa ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje