Meram Belediyesi'nden kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi yapılacak!


Meram Belediyesi'nden kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi yapılacak!

Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm kat karşılığı inşaat yapım işi ihale ediyor. Arsanın bedeline göre muhammen bedel 169 milyon 249 bin TL olarak açıklandı.Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm kat karşılığı inşaat yapım işini 169 milyon 249 bin TL'ye ihale ediyor.1 - İHALE KONUSU

Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır. İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerinin yaklaşık yapı inşaat alanı ve satışı yapılacak arsanın bedeline göre belirlenen muhammen bedel (KDV Hariç) 169.249.039,64 TL olup, muhammen bedelin artırımı; bağımsız bölüm brüt alanı 127,66 metrekarelik normal kat dairenin ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre artırılması suretiyle ihale edilecektir. Muhammen bedelin ödemesi, satışı yapılacak arsa bedeli olan (KDV Hariç) 3.530.240,00 TL’nin sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde, kat karşılığı inşaat ve artırıma esas bağımsız bölümlerin ödemesi ise ihale şartnamesine göre yapılacak teslimler ile gerçekleştirilecektir.


Not: 3065 sayılı kanunun 17.maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında

KDV’den istisnadır.


2 - İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

İli : KONYA

İlçesi : MERAM

Bölge : ULUIRMAK

Ada, Parsel : 41351/1, 41349/3, 41347/1

Toplam Arsa Alanı : 90.905,35 metrekare

İnşaat Nizamı : MESKEN SAHASI

Emsal : 2.1

Yençok : 12 KAT


3 - İDARE PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI:

Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idareye bırakılacak

konutların bilgileri;

Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı : 79.810,53 metrekare

Bağımsız Bölüm Sayısı Toplamı : 802 Adet Daire, 8 Adet Ticarethane

Satışı Yapılacak Arsa Alanı Toplamı : 2.521,60 metrekare


4 - İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI

Konya İli, Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesinde bahsi geçen taşınmazlar üzerine, ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen işlemler yapılarak, projeleri ihale uhdesinde kalan istekli tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık yapı inşaat alanı 126.696,33 metrekare olan 802 adet konut ve 8 adet ticarethanenin idareye bırakılması ve 2.521,60 metrekare arsanın satış bedelinin idari şartnamedeki koşullara göre idareye ödenmesi kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre artırım yapılması sureti ile kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.


5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

Muhammen Bedel (KDV hariç) : 169.249.039,64 TL

(YüzatmışdokuzmilyonikiyüzkırkdokuzbinotuzdokuzTürkLirasıAtmışdörtKuruş)

Geçici Teminat miktarı : 5.077.471,19 TL.

(BeşmilyonyetmişyedibindörtyüzyetmişbirTürkLirasıOndokuzKuruş)

Muhammen Bedelin 3.530.240,00 TL (ÜçmilyonbeşyüzotuzbinikiyüzkırkTürkLirası)’si idareye sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde nakit olarak idareye ödenecektir.


6 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

İhale dokümanı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat: 3 (Plan ve Proje

Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası)


7 - TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5

Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.

Son Teklif Verme Tarihi : 14.11.2018

Son Teklif Verme Saati : 12:30

Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler

iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


8 - İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT

İhale Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 42010 Meram / KONYA adresinde

bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale Tarihi : 14.11.2018

İhale Saati : 16:00


9 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe: Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye

katılmak istendiğine dair dilekçe,

b) Alındı Belgesi ve Makbuz: Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve

makbuz,

c) Kanuni İkametgah Belgesi

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Geçici Teminat

g) Ortak Girişim Beyannamesi

h) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname

i) Yer Görme Belgesi

j) İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin

etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.


10 - İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir.

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.Meram Belediyesi kat karşılığı inşaat ihalesi , Meram Belediyesi inşaat ihalesi ,