Kastamonu Kuzeykent'te satılık arsa! 15 milyon TL'ye!


Kastamonu Kuzeykent'te satılık arsa! 15 milyon TL'ye!

Kastamonu Belediye Başkanlığı Merkez İlçesi Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan parseli ihale usulü ile satıyor. İhale 15 Ekim'de yapılacak.Kastamonu Belediye Başkanlığı Merkez İlçesi Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan parseli ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 15 milyon TL olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 15 Ekim'de gerçekleştirilecek. 
KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1178 ADA 1 PARSELİN


(TİCARET-KONUT ALANI E=3.00 10.962,00 m²)


SATIŞI YAPILACAKTIR


Kastamonu Belediye Başkanlığından:


İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI


MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1178 ada  1 nolu parsel (TİCARET-KONUT ALANI E=3:00) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih 94 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.


ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ


MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 250,00 TL (İkiyüzellitürklirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.


İHALE YERİ VE TARİHİ


MADDE 3: İşin ihalesi 15.10.2018 Pazartesi günü saat 15.00’da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat: 5’te bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ


MADDE 4: İhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 nolu parselin Muhammen Bedeli 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyontürklirası) olup belirlenen bedeller üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışları yapılacaktır.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR


MADDE 5:


a. Geçici Teminat: İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli’nin %3’ünden az olmamak şartıyla yukarda belirtilmiştir.


b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.


1) Tedavüldeki Türk Parası,


2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,


3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları. 

c. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.


ç. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu Şubesi Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.


İHALE TEKLİF ŞARTLARI


MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir.


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI


MADDE 7:


a. İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.


1) Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak,


2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,


3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacak,


4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.


Kastamonu Kuzeykent

 

b. Dış Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;


1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres bilgilerinin belirtilmesi),


2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),


3) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.


5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),


6) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


7) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


8) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti), 

9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,


10) İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı,


11) İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı,


12) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR 02 0001 5001 5800 7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün süreli ve teyit yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.


13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6 ve 7) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.


14) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)


Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.


İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR


MADDE 8:


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.


TEKLİFLERİN VERİLMESİ


MADDE 9:


a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.


b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.


c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.


ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır


MADDE 10:


Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.


MADDE 11:


İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 parselin (Ticaret-Konut Alanı E=3:00) satış ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.


MADDE 12:


Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.Kastamonu Kuzeykent ihale , Kastamonu Kuzeykent satılık arsa ,