Kastamonu Belediyesi'nden satılık arsa! 10 milyon TL'ye!


Kastamonu Belediyesi'nden satılık arsa! 10 milyon TL'ye!

Kastamonu Belediye Başkanlığı, Merkez Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan arsayı 10 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 26 Kasım 2018 günü gerçekleşecek.Kastamonu Belediye Başkanlığı, Merkez Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon TL olarak belirlendi.
Kastamonu Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 nolu parsel (TİCARET-KONUT ALANI E=3:00) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih 94 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.


Kastamonu Belediyesi


ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 500,00 TL (Beşyüztürklirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.


İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE 3: İşin ihalesi 26.11.2018 Pazartesi günü saat 15.00’ da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:5’te bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE 4: İhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 nolu parselin Muhammen Bedeli 10.000.000,00 TL. (OnMilyonTürkLirası) olup belirlenen bedeller üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır.


TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5:


a. Geçici Teminat: İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli ‘nin %3’ünden az olmamak

şartıyla yukarda belirtilmiştir.

b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş banka

teminat mektup

Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale

günü saat 12.00’dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli

yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.


İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir.


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN

HAZIRLANMASI

MADDE 7:

a. İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.

1) Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak,

2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen

rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif

mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,

3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme

bulunan teklifler geçersiz sayılacak,

4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın

üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın

yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b. Dış Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ve başvuru

dilekçesi ile birlikte;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres

bilgilerinin belirtilmesi),

2) Gerçek kişi olması halinde;

a. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar

Odası’ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece

görülmüş sureti)

b. Kimlik belgesi sureti,

c. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3) Tüzel kişi olması halinde,

a. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı

idarece görülmüş sureti),

c. İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter

tasdikli imza sirküleri,

4) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza

beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti),

5) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak

girişim beyannamesi,

6) İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı

veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı,

7) İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına

dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı,

8) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800

7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali

Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu

Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün

süreli ve teyit yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık

oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6 ve 7) bentlerinde

belirtilen belgeleri vermek zorundadır.


10) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine

yatırılabilir.)

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.


İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 8: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

MADDE 9:

a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez

ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır

MADDE 10: Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE 11: İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 parselin (Ticaret-Konut Alanı E=3:00) satış ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 12: Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.Kastamonu Belediyesi satılık , Kastamonu satılık arsa , Kastamonu arsa ihalesi ,