İzmit Körfez'de satılık arsa! 6 milyon TL'ye!


 İzmit Körfez'de satılık arsa! 6 milyon TL'ye!

İzmit Belediyesi Körfez Mahallesi'nde yer alan ticaret imarlı arsasını ihale usulü ile 13 Eylül'de satılıyor...  


İzmit Belediye Başkanlığı, Körfez'de yer alan arsasını Açık Teklif Usulü ile 13 Eylül'de saat: 12.40'ta satışa sunuyor. Arsanın tahmini bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi..
TAŞINMAZ SATILACAKTIR


İzmit Belediye Başkanlığından:


 İzmit Körfez1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 12.09.2017 Salı günü saat: 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.GERÇEK KİŞİLERİN;


a - Geçici teminat makbuzu. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)


b - İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi


c - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.


d - Noter tasdikli imza beyannamesi.


e - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.


TÜZEL KİŞİLERİN;


a - Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.


b - Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)


c - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.


d - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait)


e - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.


f - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.


g - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


3 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.


4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


5 - İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.


İlan olunur.
İzmit Körfez satılık arsa , İzmit Körfez satılık arsa fiyatları , İzmit belediyesi satılık arsa ihaleleri ,