Giresun Belediyesi 8.4 milyon TL'ye gayrimenkul satıyor!


Giresun Belediyesi 8.4 milyon TL'ye gayrimenkul satıyor!

Giresun Belediye Başkanlığı tarafından Gedikkaya Mahallesi'ndeki 4 bin 704,92 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor.Giresun Belediyesi, Gedikkaya Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulünü ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 420 bin 803,52 lira olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 3 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Giresun Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 3 nolu parseldeki 4704,92 m2’lik taşınmazın, 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.


2 - İhale 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.


3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 8.420.803,52 TL’dir. Geçici teminat 252.624,11 TL’dir.


4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 300 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.


5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;


- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:


A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:


I) Gerçek Kişiler İçin;


a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi


b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti


c) Noter onaylı imza sirküleri


d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname


II) Tüzel Kişiler İçin;


a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2017 veya 2018 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası


b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi


c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti


d) İmza sirküleri


e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi


III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler


a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi


b) Teklif mektubunu içeren iç zarf


c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge


d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname


e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan


f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname


B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.


6 - Teklifler, en geç 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Giresun Belediyesi gayrimenkul , Giresun satılık gayrimenkul , Giresun gayrimenkul fiyatları ,