Giresun Görele Belediyesi 14.5 milyon TL'ye 130 konut yaptıracak!


Giresun Görele Belediyesi 14.5 milyon TL'ye 130 konut yaptıracak!

Görele Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait olan 6 bin 846 metrekare arsaya, her blokta 26 konutun yer alacağı 5 bloklu bir konut sitesini kat karşılığı inşa ettirmek için ihale düzenlediGiresun Görele Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre her birinde 26 konutun yer alacağı 5 blok apartmandan oluşan sitede toplam 130 daire yer alacak. 21 bin 170 metrekare inşaatın yapılacağı ve blokların oturduğu sahanın çevre düzenin de yapılması istenen ihalenin toplam yaklaşık maliyet  14 milyon 554 bin 375 lira olarak belirlendi. Geçici teminatı 436 bin 631 lira olarak açıklanan ihale, 19 Ekim 2011 tarihinde belediye binasında gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

KAT (PAY) KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Görele Belediye Başkanlığından:
Görele Belediye Meclisinin 02.12.2009 tarih ve 144 Sayılı kararı doğrultusunda Belediye Encümenince alınan 21/09/2011 tarih ve 58 sayılı kararı gereğince;
Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait Sayfiye Mahallesi Kemal NAMAZCI sokakta bulunan Ada no:296, parsel no:64 ‘de kayıtlı toplam 6846,50 m2 arsa üzerinde Belediye Başkanlığınca verilen 30.12.2010 tarih ve 41/3,41/4,41/5,41/6,41/7 numarada kayıtlı inşaat ruhsatnamesi ile yapılacak olan her blokta 26 mesken bulunan 5 Blok apartmandan oluşan site(toplam 130 daire 21.170,00 m2) ve blokların oturduğu sahanın çevre düzeni yapımı kat (pay) karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi hükümlerince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
1) Kat karşılığı yaptırılacak olan binalar ve binaların oturduğu sahanın cevre düzeni ile ilgili inşaat ruhsatnamesi ekindeki avan projeler Belediye Başkanlığınca hazırlatılmıştır.
2) Yapı yaklaşık maliyeti müemmen bedele esas alınacağından, 2011 yılı yapı yaklaşık maliyeti 4.sınıf A gurubu yapılar(Apartman tipi konutlar bina yüksekliği 21.50 metreyi aşan asansörlü ve kaloriferli konutlar) için belirlenen m2 maliyet 625,00 TL dir.
 Toplam inşaat m2 m2 maliyet (TL) Toplam Bedel (TL)
Yapı yaklaşık maliyeti 21.170,00 625.00 13.231.250,00 TL
Öngörülmeyen maliyetler (%10)     1.323.125,00 TL olup,
                                                                                                                +___________________
                                                                  Toplam yaklaşık maliyet: 14.554.375.00 TL'dir.

Geçici teminat (%3)=14.968.883,60TL(Toplam Bedel)x0.03=436.631,25 TL dir. Ondörtmilyonbeşyüzellidörtbinüçyüzyetmişbeşlira üzerinden %3 Geçici Teminat Dörtyüzotuzaltıbinaltıyüzotuzbirlirayirmibeşkuruş (Görele Belediyesi veznesine yatırılan geçici teminat makbuzu ya'da bankalardan Görele Belediye Başkanlığı adına alınmış limit içi süresiz geçici teminat mektubu), ihale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri içeren dış zarfı ile birlikte ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.
3) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümlerince kapalı teklif usulü ile 19/10/2011 günü saat 14.00 Belediye Başkanlığı Meclis odasında encümen huzurunda yapılacaktır.
4) İhaleye katılmak isteyenler, aşağıda bu işin ihale evrakı olarak belirtilen belgeleri 500,00 TL bedel karşılığı Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden satın alabilirler.
5) Bu işin ihale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a) İdari şartname
b) Teknik şartname
c) Mimari, statik, elektrik, tesisat avan proje
d) Arsa payı cetveli
6) Bu işle ilgili olarak Belediyemizin istemiş olduğu A-1 Blok (26 daire toplam 4234,00 m2) ana teklif kriteri olup, Belediye Başkanlığına kalacak bağımsız bölüm meskenlerin bulunduğu bloktur. İstekliler belediyemizin istemiş olduğu A-1 blokta bulunan bağımsız bölümler üzerine istekliler; Para teklifinde bulunabilirler.
7) İhaleye katılmak isteyenler dilekçe ekinde;
- Dış Zarf:
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
h) İhale dosyasını satın aldığına dair belge
i) Mali durumlarını gösterir belgeler ( Banka hesapları, tapu belgeleri, banka referans mektubu vb.
j) İç zarf
Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.
- İç Zarf
Bu zarfın içerisine istekliler, asgari Belediyenin istemiş olduğu A-1 Bloktan toplam 26/130 arsa paylı bağımsız bölümler üzerine, talep edecekleri nakit para miktarını veya teklif edecekleri bağımsız bölüm meskenleri teklif mektuplarına koymak sureti ile kapatıp, zarfın sol üst köşesine adı, soyadı, kanuni ikametgah adresi yazılacak ayrıca yapıştırıldıktan sonra imzalanacaktır. İç zarf daha sonra dış zarfın içerisine konulacaktır.
8) Tekliflerin ihale günü saat 14.00e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
9) Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılanlar ihaleye katılamazlar.
11) İhaleyi yapıp yapmamakta idare serbesttir.
İlgililere duyurulur.
7587/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.comÖnerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri