13 / 08 / 2022

Giresun Bulancak'ta satılık 19 dükkan! 14 milyon TL'ye!

 Giresun Bulancak'ta satılık 19 dükkan! 14 milyon TL'ye!

Bulancak Belediyesi, Kapalı Pazar Binası'nde bulunan 19 dükkanını ihale yöntemi ile 23 Ekim'de saat 09:00'da satıyor. Arsaların bedeli 14 milyon TL olarak belirlendi.Giresun Bulancak Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Binası zemin katında yer alan 19 dükkan ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 14 milyon TL olarak belirlenen dükkanlar için ihale 23 Ekim'de gerçekleşecek.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Bulancak Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mah. Kapalı Pazar Binası zemin katında yer alan, aşağıda ada, parsel numarası, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazların satışı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - Taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (c) bendi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - Taşınmazların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilinecektir. İsteklinin birden fazla taşınmaz ihalesine katılımı olması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ihale dosyası alacaktır.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

a - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

b - T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

c - İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),

d - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

e - Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

f - İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g - Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h - Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i - Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi, ve İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

j - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

6 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.