01 / 03 / 2024

Gaziantep'te satılık 10 arsa! 153.4 milyon TL'ye!

Gaziantep'te satılık 10 arsa! 153.4 milyon TL'ye!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde 8 adet, Güvenevler Mahallesi'nde 1 adet ve İbrahimli Mahallesi'nde 1 adet olmak üzere toplamda 10 gayrimenkul satışa sunuldu. Gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 153 milyon 474 bin TL olarak açıklandı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 8 adet, Güvenevler Mahallesi'nde 1 adet ve İbrahimli Mahallesi'nde 1 adet olmak üzere toplamda 10 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhalesi 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yapılacak gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 153 milyon 474 bin TL.

 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden:


Mülkiyeti Belediyemize Ait, 15 Temmuz Mahallesinde 8 Adet, Güvenevler Mahallesinde 1 Adet ve İbrahimli Mahallesinde 1 Adet Taşınmaz Satışı İşine Ait İhale Şartnamesi;


1 - İHALENİN KONUSU:


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.Gaziantep2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:


İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.


3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır


4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:


İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak verilebilir.


İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.


İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.


5 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:


a. Tedavüldeki Türk Parası,


b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,


6 - İSTENİLEN BELGELER:


Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.


A. İÇ ZARF


Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)


Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.


B. DIŞ ZARF


Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,


a) Teklif mektubunu içeren İç zarf,


b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek)


c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,


ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)


d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,


e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,


f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,


g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,


ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,


h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)


C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI


Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.


İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.