24 / 02 / 2024

Gaziantep Büyükşehir'den satılık 2 arsa! 33.9 milyon TL'ye!

Gaziantep Büyükşehir'den satılık 2 arsa! 33.9 milyon TL'ye!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil'e bağlı Özgürlük ve Belkıs Mahallelerindeki 2 arsayı ihale ile satıyor. Arsaların muhammen bedeli 33 milyon 946 bin 624 TL.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil'e bağlı Özgürlük ve Belkıs Mahallelerindeki 2 arsayı satıyor. İhale 21 Kasım'da gerçekleşecek... Arsanın toplam muhammen bedeli 33 milyon 946 bin 624 TL olarak belirlendi.
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - İHALENİN KONUSU:

Şehitkamil ilçesi, Belkıs ve Özgürlük Mahallesinde kayıtlı, aşağıda, pafta, ada, parsel numarası, toplam metrekaresi, imar durumu, mertekare rayiç bedeli ile

toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir.


Gaziantep Büyükşehir


Belkıs Mahallesinde kayıtlı taşınmazın 131,45 m2 ’lik hissesi Belediyemiz adına, 1.598,76 m2 ’lik hissesi Gazibel Hiz. Müş. İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına, 4.312,85 m2 ’lik hissesi Gazi Konut İnş. San. Taah. ve Tic. A.Ş. adına, 2.765,05 m2 ’lik hissesi de Şehitkamil Belediyesi adına kayıtlıdır. Satışın tamamı Belediyemiz tarafından yapılacak olup gerekli satış izinleri alınmıştır. Ayrıca taşınmazın 5.911,61 m2 ‘lik kısmından %18 KDV alınacaktır.


2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır. 


3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. 


4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi, Bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler. İhale Komisyonu, ihalenin herhangi bir safhasında gerek gördüğü takdirde, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder. İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde teklif sahibinin teklifi geçersiz sayılarak ihale iptal edilir.


5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde ulaşmayan başvurular ve Telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 


6 - İSTENİLEN BELGELER: Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A. İÇ ZARF Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. 


Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 


B. DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 


a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, 

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 


C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.