10 / 12 / 2023

Gaziantep Şehitkâmil'de satılık 3 arsa! 12 milyon TL'ye!

Gaziantep Şehitkâmil'de satılık 3 arsa! 12 milyon TL'ye!

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediyesi 2 mahalledeki 3 arsayı ihale ile satışa sunuyor. İhale 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.


Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Beylerbeyi ve Fıstıklık Mahallesi'nde yer alan 3 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 12 milyon 167 bin 161 lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 31 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.


Gaziantep Şehitkâmil


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi, Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar durumu, metrekare rayiç bedeli, muhammen bedeli, ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi a fıkrası gereğincr kapalı teklif usulü artırma suretiyle 31/10/2018 Çarşamba günü saat 14:30'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100 TL karşılığında Belediyemiz ihale servisinden temin edebilirler.


Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.


A) İstekli gerçek kişi ise;


a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,


b) Noter tasdikli imza beyannamesi


c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,


d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,


e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,


g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,


ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir


B) İstekli tüzel kişi ise;


a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler


c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,


f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,


ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.