02 / 12 / 2023

Şehitkâmil Belediye Başkanlığı'ndan 6,7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Şehitkâmil Belediye Başkanlığı'ndan 6,7 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığı Gaziantep Beylerbeyi ve Güvenevler'de yer alan 3 arsayı ihale usulü ile satışa çıkarıyor. Gayrimenkullerin muhammen bedeli 6 milyon 745 bin 605 TL olarak açıklandı.


Gaziantep Şehitkâmil  İlçe Belediye Başkanlığı Beylerbeyi ve Güvenevler'de bulunan 3 arsa ihale usulü ile satılıyor. Arsaların muhammen bedeli 6 milyon 745 bin 605 TL olarak belirlendi. Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkâmil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 17.10.2018 Çarşamba günü Saat: 14.30 da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

 

Şehitkâmil Belediye Başkanlığı


İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.


Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;


A - İstekli gerçek kişi ise;


a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,


b) Noter tasdikli imza beyannamesi


c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,


d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,


e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,


g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,


ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.


B - İstekli tüzel kişi ise;


a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.


c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,


f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,


ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.


İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkâmil Belediyesi İhale Servisine en geç 17.10.2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.