Fatsa Belediyesi'nden satılık 8 ofis! 10.4 milyon TL'ye!

Fatsa Belediyesi'nden satılık 8 ofis! 10.4 milyon TL'ye!

Fatsa Belediyesi, M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde yer alan 8 ofisi ihale ile satıyor. İhale 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.


Fatsa Belediyesi Başkanlığı tarafından M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki yeni belediye hizmet binasında yer alan 8 ofis ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 10 milyon 497 bin lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 11 Ekim'de yapılacak.


Fatsa Belediyesi


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR


Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;


1.1- 262 m2 (Zemin 152 m2 – Asma Kat 110 m2) 7 Nolu Bağımsız Bölüm,


1.2- 224 m2 (Zemin 114 m2 – Asma Kat 110 m2) 8 Nolu Bağımsız Bölüm,


1.3- 219 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 109 m2) 9 Nolu Bağımsız Bölüm,


1.4- 269 m2 (Zemin 165 m2 – Asma Kat 104 m2) 11 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan;


2.1- 125 m2 17 Nolu Bağımsız Ofis,


2.2- 120 m2 18 Nolu Bağımsız Ofis,


2.3- 120 m2 20 Nolu Bağımsız Ofis,


2.4- 123 m2 23 Nolu Bağımsız Ofis, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü  ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


3 - Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;


3.1-Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız işyeri için 500,00-TL,


3.2-Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL, bedelle satın alınacaktır.


4 - Yukarıda belirtilen bağımsız işyeri ve ofis satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye Hizmet Binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No:6 Kat:3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.


GERÇEK KİŞİLER:

• İkametgah  Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.


TÜZEL KİŞİLER:


• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.