Fatsa Belediyesi'nden satılık 12 gayrimenkul! 15 milyon TL'ye!

Fatsa Belediyesi'nden satılık 12 gayrimenkul! 15 milyon TL'ye!

Fatsa Belediyesi tarafından yeni belediye hizmet binasında yer alan 4 bağımsız bölüm, 7 bağımsız ofis ve 5 bin 612,83 metrekare yüzölçümlü taşınmaz arsa ihale ile satışa sunuluyor.


Fatsa Belediyesi Başkanlığı tarafından M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan 4 bağımsız bölüm, 2. Katında bulunan 7 bağımsız ofis ile Dolunay Mahallesi Kızılot Mevkii adresinde bulunan, imar planımızda Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli, tapunun 352 ada 6 parsel numarasındaki 5 bin 612,83 metrekare yüzölçümlü taşınmaz arsa ihale ile satışa sunuluyor.


Toplam muhammen bedeli 15 milyon 190 bin lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 13 Eylül'de yapılacak.


Fatsa Belediyesi


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;


1.1- 262 m2 (Zemin 152 m2 - Asma Kat 110 m2) 7 Nolu Bağımsız Bölüm,


1.2- 224 m2 (Zemin 114 m2 - Asma Kat 110 m2) 8 Nolu Bağımsız Bölüm,


1.3- 219 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 109 m2) 9 Nolu Bağımsız Bölüm,


1.4- 269 m2 (Zemin 165 m2 - Asma Kat 104 m2) 11 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan;


2.1- 125 m2 17 Nolu Bağımsız Ofis,


2.2- 120 m2 18 Nolu Bağımsız Ofis,


2.3- 118 m2 19 Nolu Bağımsız Ofis,


2.4- 120 m2 20 Nolu Bağımsız Ofis,


2.5- 132 m2 21 Nolu Bağımsız Ofis,


2.6- 123 m2 23 Nolu Bağımsız Ofis,


2.7- 119 m2 24 Nolu Bağımsız Ofis, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


3 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay Mahallesi Kızılot Mevkii adresinde, imar planımızda Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli, tapunun 352 ada   6 parsel numarasındaki 5612,83 m2 miktarlı taşınmaz (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


4 - Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;


4.1- Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL,


4.2- Taşınmaz satışı ihalesinde ki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL,


4.3- Arsa satışı ihalesinde 500,00-TL, bedelle satın alınacaktır.


5 - Yukarıda belirtilen bağımsız işyeri, ofis ve arsa satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye Hizmet Binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


6 - İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
7 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.


GERÇEK KİŞİLER:


• İkametgah Belgesi.


• Nüfus Kayıt Örneği.


• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.


• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.


• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.


• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.


• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.


• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”


• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.


TÜZEL KİŞİLER:


• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.


• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.


• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.


• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.


• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.


• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.


• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.


• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.


İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.


ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU


Tel    : 0452 423 63 00


Fax   : 0452 423 63 09