Fatsa'da satılık 13 arsa! 26.2 milyon TL'ye!

 Fatsa'da satılık 13 arsa! 26.2 milyon TL'ye!

Fatsa Belediyesi Başkanlığı tarafından Dolunay Mahallesi Serin Sokak adresinde bulunan 13 arsa 26 bin 205 TL olarak satılıyor..


Fatsa Belediyesi Başkanlığı tarafından Dolunay Mahallesi Serin Sokak adresinde bulunan 13 arsa ihale usulü ile 25 Ocak 2018 tarihinde satışa sunuluyor. Arsalar için toplam muhammen bedeli 26 bin 205 TL olarak belirlendi. 


Fatsa Belediyesi Başkanlığından:   


1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay Mahallesi Serin Sokak adresinde bulunan, imar planımızda Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak tahsisli, tapunun 352 ada 6 parsel numarasındaki 5612,83 m2 miktarlı taşınmaz (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.   


2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;


2.1 - 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2)    

2 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.2 - 199 m2 (Zemin 91 m2 - Asma Kat 108 m2)   3 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.3 - 245 m2 (Zemin 141 m2 - Asma Kat 104 m2)   4 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.4 - 263 m2 (Zemin 160 m2 - Asma Kat 103 m2)   5 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.5 - 256 m2 (Zemin 148 m2 - Asma Kat 108 m2)    6 Nolu Bağımsız Bölüm, 2.6 - 262 m2 (Zemin 152 m2 - Asma Kat 110 m2)    7 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.7 - 224 m2 (Zemin 114 m2 - Asma Kat 110 m2)   8 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.8 - 219 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 109 m2)  9 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.9 - 287 m2 (Zemin 183 m2 - Asma Kat 104 m2)  10 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.10 - 269 m2 (Zemin 165 m2 - Asma Kat 104 m2)  11 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.11 - 216 m2 (Zemin 108 m2 - Asma Kat 108 m2)   12 Nolu Bağımsız Bölüm, 

2.12 - 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2)  13 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.


3 - Şartname ve ekleri Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’nden; 

3.1 - Arsa satışı ihalesi için 500,00-TL, 

3.2 - Yeni Belediye Hizmet Binasındaki her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL, bedelle satın alınacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen arsa ve bağımsız bölüm satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17.00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


5 - İhaleler, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (arttırma) usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.


 Fatsa6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.   

GERÇEK KİŞİLER: 

• İkametgah Belgesi. 

• Nüfus Kayıt Örneği. 

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. 

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.   


TÜZEL KİŞİLER: 

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. 

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.   


ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU 


Tel  : 0452 423 63 00 

Fax : 0452 423 63 09

İlan olunur.