Çayırova Belediyesi'nden satılık 2 arsa! 17.2 milyon TL'ye!


 Çayırova Belediyesi'nden satılık 2 arsa! 17.2 milyon TL'ye!

Mülkiyeti Çayırova Belediyesine ait olan 2 adet arsai 6 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00'da ihale ile satılacak. Taşınmazların bedeli 17 milyon 288 bin 403 TL olarak belirlendi...Mülkiyeti Çayırova Belediyesine ait olan 2 adet arsa 17 milyon 288 bin 403 TL bedel ile 6 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00'da ihale ile satılacak.Çayırova Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsalar Akse ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde bulunuyor. Çayırova Belediye Başkanlığından:


 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur. 


2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır. 


3 - Satış ihaleleri 06.09.2017  Çarşamba günü bu ilanın 1. maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.  


4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Arsalar hakkında detaylı bilgiler Emlak İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir. 


5 - İhale isteklileri; katılmak istedikleri ihaleye ait yukarıda belirtilen ihale dosya bedelini satın almak zorundadırlar. 


6 - Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir. 


7 - İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır. a) Teklif Mektubu (Ek 1), b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. d) Geçici Teminat, e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için), f) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için), g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2), h) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, i) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3), j) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, l) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi, n) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır, o) Şartname alındı makbuzu, p) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge. 


8 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 06/09/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 


9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 


10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır. 


11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.
Çayırova Belediyesi satılık arsa , Çayırova Belediyesi icradan arsa fiyatları , Çayırova Belediyesi arsa ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje