19 / 06 / 2024

Çayırova Belediyesi'nden satılık 12 arsa! 19 milyon TL'ye!

 Çayırova Belediyesi'nden satılık 12 arsa! 19 milyon TL'ye!

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi sınırlarında bulunan 12 arsayı ihale ile 19 milyon 142 bin 672 TL olarak satıyor...


Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar Mahallesi'nde yer alan 12 arsa ihale ile 21 Şubat'ta satışa sunuluyor. Arsanın toplam muhammen bedeli 19 milyon 142 bin 672 TL olarak belirlendi.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Çayırova Belediye Başkanlığından:


 


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.


  Çayırova Belediyesi


2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.


3 - Satış ihaleleri 21.02.2018 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.


4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir


5 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;


 


A) İstekli gerçek kişi ise;


a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi


b) Noter tasdikli imza beyannamesi


c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,


e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,


g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),


k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),


l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),


m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.


 


B) İstekli tüzel kişi ise;


a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler


c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),


k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),


l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),


m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.


6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Çayırova Belediyesi İhale Servisine en geç 21/02/2018 Çarşamba günü saatin de başvuru da bulunmaları gerekmektedir.


7 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.


8 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.


9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.


11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


13 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.