29 / 05 / 2024

Çayırova Belediyesi’nden 13 milyon TL’ye arsa satılıyor!

 Çayırova Belediyesi’nden 13 milyon TL’ye arsa satılıyor!

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'ndeki arsasını ihale usulü ile 13 milyon 160 nin TL olarak satılıyor..


Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’ndeki arsasını ihale usulü ile  17 Ocak’ta satışa sunuyor. 


4 bin 700 metrekare büyüklüğündeki arsanın muhammen bedeli 13 milyon 160 nin TL olarak belirlendi.


Çayırova Belediye Başkanlığından:


1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.


2 – Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.


3 – Satış ihaleleri 17.01.2018 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatte Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır. İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.


4 – İhale isteklileri; ihale dosya bedelini ödeyerek satın almak zorundadırlar.


5 – Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir.


6 – İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır.


7 – Teklif Mektubu (Ek 1),


8 – Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


a) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.


b) Geçici Teminat,


c) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),


d) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için),


e) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),


f) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,


g) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),


h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,


i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,


j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,


k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,


l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır,


m) Şartname alındı makbuzu,


n) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.


o) Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 17/01/2018 tarihinde Çarşamba günü katılmak istedikleri ihalenin saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


9 – Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamının ödenmesi halinde kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması gerekmemektedir.


10 – Taksitli satışlarda ödemeler %50 peşin geriye kalan kısmını 4 ay içerisinde 4 eşit taksit olarak yapılır. Vadesinde ödenmeyen borçlara 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesine göre gecikme zammı tahsil edilir.


11 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


12 – İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.


13 – Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


14 – İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.