10 / 12 / 2022

Bursa'da satılık gayrimenkul! 12.5 milyon TL'ye!

Bursa'da satılık gayrimenkul! 12.5 milyon TL'ye!

Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan gayrimenkul 12 milyon 500 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı.


Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi'nde yer alan mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan gayrimenkul satışa çıkarıldı. 


Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğünden:    


BUSKİ Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi, 7573 Ada, 2 Parsel no.lu 3.121,07 metrekare Taşınmazın, 26/11/2018 Pazartesi günü saat 0:00'da BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca satışı yapılacaktır.


Tahmin edilen bedel 12.500.000,00 TL’dir


İhaleye ait şartname ve ekleri Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi başkanlığında görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin dilebilir.


İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır:


1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile lektronik posta adresi,


2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,


a)Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve ianatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge veya kimlik lelgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği),


b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Masından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, halenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,


a)Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,


b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,


İstekliler adına vekâleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adma teklifte bulunacak imselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,


İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim leyannamesi vermesi,


4-İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),

5-En az 375.000,00 TL tutarında geçici teminat vermesi,

6-Ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi le ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre emin edecekleri belgeler,


Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp 'apmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur.


TELEFON : 0 224 270 24 26/2830/2850 BUSKİ Genel Müdürlüğü Sıramaşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler - Osmangazi/BURSA