29 / 09 / 2023

Bursa Nilüfer'de satılık arsa! 10.3 milyon TL'ye!

Bursa Nilüfer'de satılık arsa! 10.3 milyon TL'ye!

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Fethiye Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale usulü ile satışa çıkardı. Arsanın ihalesi 18 Nisan'da yapılacak.


Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü tarafından Nilüfer İlçesi'ne bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında Özel Yurt Alanında kalan arsayı ihale ile satışa sunuyor. 


Toplam muhammen bedeli 10 milyon 395 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 18 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünden:


Bursa Nilüfer


1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 11/15 Osmangazi/BURSA) hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.


2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;


a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu


b) İkametgâh ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir).


c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.


d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.


e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)


f) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2018) yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;


g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.


h) Taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.


3 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.


4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.


5 - İhale gününün resmi tatile rastlaması halinde tatil sonrası ilk iş günü aynı şartlarla ihale yapılacaktır.


6 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.


Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00


7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.