22 / 04 / 2024

Bursa Yıldırım'da satılık 2 arsa! 40.5 milyon TL'ye!

Bursa Yıldırım'da satılık 2 arsa! 40.5 milyon TL'ye!

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından Mevlana ve Ulus Mahallesi'nde yer alan 2 gayrimenkul ihale ile satılıyor. İhale 18 Aralık'ta yapılacak.


Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana ve Ulus Mahallesi'nde yer alan 2 gayrimenkul ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 40 milyon 500 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığından:


Aşağıda belirtilen taşınmazların satıl işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Belediyelerin Arsa Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.


1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Mevlana Mahallesi 73346 ada 1 sayılı 20506,82 metrekare sahalı taşınmazın satışı,


Tahmini bedeli: 37 milyon TL

Geçici teminatı: 1 milyon 110 bin TL

İhale tarih ve saati: 18/12/2018 Salı günü saat 14:00


2- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ulus Mahallesi 7351 ada 1 sayılı 3138,08 metrekare sahalı taşınmazın satış,


Tahmini bedeli: 3 milyon 500 bin TL

Geçici teminatı: 105 bin TL

İhale tarih ve saati: 18/12/2018 Salı günü saat 14:30


İhaleler Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.


Şartnameleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Biriminde görülebilir


İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI


İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.


A) İSTEKLİ GERÇEK (ŞAHIS) KİŞİ İSE;


a) Kanuni ikametgah

b) Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekaletname

c) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Geçici teminatın yatırıldığına dait banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz taminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlarnma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


B İSTEKLİ TÜZEL (TÜZEL) KİŞİLİK İSE;


a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Tücaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,


b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirletin adına girişimde bulunacak kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterlerden onaylı vekaletname


c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlnama senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


d) İhaleye iştirak eden tüzel kişilikçe her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname