22 / 04 / 2024

Bursa Yıldırım'da satılık arsa 7.5 milyon TL!

Bursa Yıldırım'da satılık arsa 7.5 milyon TL!

Bursa Yıldırım'da bulunan arsa, Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. İhalesi 14 Aralık'ta gerçekleşecek gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon 571 bin TL olarak belirlendi.


Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü, Bursa Yıldırım'da bulunan arsayı satışa çıkardı. İhalesi 14 Aralık'ta gerçekleşecek gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon 571 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünden:


S No:1

İli:Bursa

İlçesi:Yıldırım

Mahallesi:Mimarsinan

Cinsi:Arsa

Ada No:6210

Parsel No:14

Yüzölçümü (m²):2.753,00

Hazine Hissesi (m²):1/1

İmar Durumu:1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde ayrık nizam Hmax. (Yükseklik) = 18.50 m. (6 kat) E(Emsal) 2.40 olan 5 m. Çekme mesafesi bulunan Konut Bölgesi inşaaat alanında ve kısmen de yol (yaklaşık 696,00 m²) ile park kullanımında (235,00 m²) kalmaktadır. Ancak konut ve ticaret bölgesinde kalan taşınmazlarda 3194 sayılı yasanın 18. Madde (şuyulandırma) şartı bulunmaktadır.

Tahmini Satış Bedeli (TL):7.571.000,00

Geçici Teminat (TL):1.135.650,00

İhale Tarihi:14/12/2016

İhale Saati: 14:30


Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satış ihalesi Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odasında,

Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No: 11 Osmangazi-Bursa adresinde hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalenin başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış ve makbuzu teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış “geçici teminat mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886/27.maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

b) İkametgâh ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir).

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5 - İhale günü resmi tatile rastlaması halinde tatil sonrası ilk iş günü aynı şartlarla ihale yapılacaktır.

6 - İhale bilgileri http:/www.milliemlak.gov.tr - http:/www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.