31 / 01 / 2023

Ataşehir Küçükbakkalköy'de satılık arsa! 14.3 milyon TL'ye!

Ataşehir Küçükbakkalköy'de satılık arsa! 14.3 milyon TL'ye!

Ataşehir Belediyesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki Gecekondu Önleme Bölgesi'nde yer alan arsayı satıyor. İhale 25 Ekim'de yapılacak.


Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi 234 pafta, 1991 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 20.09.2018 tarih 2018/807 sayıı Belediye Encümeni kararı ile satış işlemi gerçekleştirilecek. Gecekondu Önleme Bölgesi'nde yer alan 2 bin 447 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satılacak.


Toplam muhammen bedeli 14 milyon 314 bin 950 lira olarak belirlenen arsasın satış ihalesi 25 Ekim'de yapılacak.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Ataşehir Belediye Başkanlığından:


Ataşehir Küçükbakkalköy


İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:


Gerçek Kişiler


1 - Kanuni İkametgâh Belgesi.


2 - Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)


3 - Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.


4 - Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)


5 - Şartname alındı makbuzu.


6 - Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.


7 - Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.


Tüzel Kişilerden


1 - Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.


2 - Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.


3 - Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)


4 - Şartname alındı makbuzu.


5 - Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.


6 - Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.


* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.


* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.


* Bu ihaleye ait dosya bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.