23 / 02 / 2024

Ataşehir Belediyesi'nden satılık arsa! 42.5 milyon TL'ye!

Ataşehir Belediyesi'nden satılık arsa! 42.5 milyon TL'ye!

Mülkiyeti Ataşehir Belediye Başkanlığı'na ait Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul satışa sunuluyor. Gayrimenkulün satış bedeli 42 milyon 564 bin 600 TL.


Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yer alan 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul 3. kez satışa sunuluyor. 

Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 42 milyon 564 bin 600 TL olarak belirlendi. 


Mülkiyeti Ataşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yer alan arsa nitelikli gayrimenkul satışa çıkarıldı. 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notunda yer alan bilgi kapsamında ön projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken;  TOKİ  tarafından 24.04.2015 tarih ve 1776 sayılı oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edildi.  
Arsa vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 19.04.2018 Tarih 2018/451 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satılacak. Gayrimenkulün ihalesi 22 Mayıs'ta yapılacak.
İHALEYE KATILMAK İÇİN;

Gerçek Kişiler


1 - Kanuni İkametgâh Belgesi.

2 - Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)

3 - Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4 - Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

5 - Şartname alındı makbuzu.

6 - Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7 - Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.


Tüzel Kişilerden

1 - Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

2 - Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

3 - Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4 - Şartname alındı makbuzu.

5 - Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

6 - Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.


* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.


* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.


* Bu ihaleye ait dosya bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016