30 / 11 / 2022

Ataşehir Küçükbakkalköy'de 50.4 milyon TL'ye arsa satılıyor!

 Ataşehir Küçükbakkalköy'de 50.4 milyon TL'ye arsa satılıyor!

Ataşehir Belediyesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki spor alanı imarlı 13 bin 625,00 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satışa çıkıyor.


Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki Bölgesel Açık ve Kapalı Spor Alanında kalan 13 bin 625,00 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Taşınmaz üzerinde 25 yıl süre ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı lehine irtifak hakkı vaadi şerhi bulunuyor. 


Toplam muhammen bedeli 50 milyon 412 bin 500 TL'ye olarak belirlenen arsanın ihalesi 28 Haziran'da gerçekleşecek.Ataşehir Küçükbakkalköyİsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:


Gerçek Kişiler


1) Kanuni İkametgâh Belgesi.


2) Nüfus Cüzdanı Sureti (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdan sureti).


3) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.


4) İhale dosyası alındı makbuzu.


5) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekâletnamesi.


6) Ataşehir Belediye Başkanlığından ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair alınmış belge.


Tüzel Kişilerden


1) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.


2) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.


3) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.


4) İhale dosyası alındı makbuzu.


5) Ataşehir Belediye Başkanlığından ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair alınmış belge.


6) Ticaret veya Sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
Ataşehir Küçükbakkalköy* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.


* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.


* Bu ihaleye ait dosya, yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.