30 / 11 / 2022

Ataşehir Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 40 milyon TL'ye!

 Ataşehir Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 40 milyon TL'ye!

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul ihale usulü ile 40 milyon TL bedelle 14 Kasım'da ihaleye çıkıyor...


Ataşehir Belediyesi tarafından Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul ihale usulü ile 14 Kasım'da satışa sunuluyor. Gayrimenkulün toplam muhammen bedeli 40 milyon TL olarak belirlendi.

 

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 12 Ekim 2017 Tarih 2017/662 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi gerçekleşecek.

 

Satışa konu olan Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1971 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 18 Ocak 1994 - 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24 Nisan 2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edildi.

 

Toplam muhammen bedeli 40 milyon 18 bin TL olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 14 Kasım'da yapılacak.

 

Gerçek Kişiler


1 - Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1 - Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2 - Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.