07 / 12 / 2022

Antalya Kepez kentsel dönüşüm ihalesi 16 Ağustos'ta yapılacak!

 Antalya Kepez kentsel dönüşüm ihalesi 16 Ağustos'ta yapılacak!

Antalya İli Kepez İlçesi'nde kentsel dönüşüm alanı olan arsa üzerinde kat karşılığı yapım işi ihalesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Antalya İli Kepez İlçesi'nde kentsel dönüşüm alanı olan arsa üzerinde kat karşılığı yapım işini ihale ediyor. Maliyet bedeli 115 milyon 908 bin TL olarak belirlenen işin ihalesi 16 Ağustos 2018 günü gerçekleşecek. 


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca “Riskli Alan” ilan edilen ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 9,7 hektarlık alan içerisinde yer alan 29427 ada 1, 29428 ada 1 ve 29431 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kat karşılığı yapım işi ihalesine konu taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.


İlçesi: Kepez 

Mahallesi: Güneş 

Ada/ Parsel No: 29427/1, 29428/1, 29431/1

Yüzölçümüİ: 12.007,55 / 12.0007,13 / 13.079,70

İmar Durumu: Konut alanı

Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli: 115.908.504,84- TL

Artırıma Esas Tahmini Bedel: 500.000,00- TL

Geçici Teminat Bedeli: 3.492.255,15- TL

İnşaat Paylaşım Oranı % (İdare): %45 Daire İnşaat Alanı

İnşaat Paylaşım Oranı % (Yüklenici): %55 Daire İnşaat Alanı

İhale Tarihi: 16/08/2018

İhale Saati: 14:00


2 - Şartnameler Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’ndan (Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünden) mesai saatleri içinde temin edilebilir.


3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.


4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır (İhale sadece yerli isteklilere açıktır).


 


GERÇEK KİŞİLERDEN:


4.1 - Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,


4.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,


4.3 - Noter tasdikli imza sirküleri,


4.4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,


4.5 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,


4.6 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi,


4.7 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)


 


TÜZEL KİŞİLERDEN:


4.8 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgesi,


4.9 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,


4.10 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,


4.12 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,


4.13 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi,


4.14 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)


5 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.


7 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 16.08.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.


Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.