03 / 06 / 2023

Kepez Belediyesi'nden satılık 5 arsa! 23 milyon TL'ye!

Kepez Belediyesi'nden satılık 5 arsa! 23 milyon TL'ye!

Antalya Kepez Belediyesi tarafından Demirel (Varsak) ve Sinan (Koyunlar) Mahallelerinde bulunan 5 ticari alan imarlı arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor.


Antalya Kepez Belediye Başkanlığı tarafından Demirel (Varsak) ve Sinan (Koyunlar) Mahallelerinde yer alan 5 ticari alan imarlı gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 23 milyon 61 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 13 Eylül'de gerçekleştirilecek. TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


1 - İdareye İlişkin Bilgiler:


1.1. İdarenin:


a) Adı   :  Kepez Belediye Başkanlığı


b) Adresi   :  Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA


c) Telefon numarası   :  310 58 58 - 311


d) Faks numarası    :  339 00 53


e) E-mail    :  www.kepez-bel.gov.tr


f) İlgili personel   :  Selami C.YILMAZ


g) İhale yapılacak yer    :  Encümen Toplantı Odası


2 - İhalenin Konusu:


2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 13/09/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.


2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:


Kepez Belediyesi3 - İhaleye Katılabilme şartları:


İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.


3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:


İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;


a) Gerçek Kişi İse;


- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)


- Geçici Teminat makbuzu,


- Şartname alındı makbuzu.


- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)


- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi


- İç zarf


- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği


b) Tüzel Kişi İse;


- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)


- Geçici Teminat makbuzu.


- Şartname alındı makbuzu.


- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi


- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)


- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,


- İmza sirküsü.


- İç zarf


- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir. 

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.


İhale bedelinin 1/4 ü ile ihale masrafları ihale tarihini müteakip ilk 3 aylık ödeme periyodunda peşin, kalan 3/4 lük kısım ihale tarihini müteakip 12 aylık ödeme periyodunda 3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.


5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 100,00- TL karşılığında satın alabilirler.


6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.


7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.


8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.