Ankara Polatlı Belediyesi'nden satılık 5 arsa! 13.7 milyon TL'ye!


Ankara Polatlı Belediyesi'nden satılık 5 arsa! 13.7 milyon TL'ye!

Polatlı Belediye Başkanlığı, Gazi ve Üçpınar Mahallesi'nde yer alan 5 arsayı 13 milyon 746 bin 345 TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 20 Kasım günü gerçekleşecek.Polatlı Belediye Başkanlığı, Gazi ve Üçpınar Mahallesi'nde bulunan 5 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsaların satış bedeli 13 milyon 746 bin 345 TL olarak belirlendi. Ankara Polatlı Belediyesi


Polatlı Belediye Başkanlığı'ndan:1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 20.11.2018 Salı günü saat 15:00’ de başlamak üzere yapılacak ihale ile satılacaktır.


2 - İhale şartname ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgâh belgesi,

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç. Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti..

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi

bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli

imza sirküleri,

E. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her

biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

F. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,

G. Polatlı Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı

H. Teklif Mektubu,

I. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 20.11.2018 Salı günü saat 15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. İlan olunur.Ankara Polatlı Belediyesi satılık arsa , Ankara Polatlı Belediyesi arsa ihalesi ,