Kartaltepe AVM'deki 38 dükkan kiraya çıkıyor!


 Kartaltepe AVM'deki 38 dükkan kiraya çıkıyor!

Ankara Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından Kartaltepe AVM'deki toplam 96 adet dükkanın 38'i kiraya çıkıyor. Kiralık dükkanların 1 yıllık muhammen kira bedeli 2 milyon 985 bin TL.Ankara Polatlı Belediye Başkanlığı, Kartaltepe AVM'deki toplam 96 adet dükkanı kiraya verecek. İhale 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 


 


Polatlı Belediye Başkanlığından:


İlçemiz İstiklal Mah.140080 ada 1 parselde yapımı devam eden kat karşılığı inşaat ihalesinde K Blokta bulunan içerisinde toplam 96 adet dükkândan ibaret Alışveriş Merkezindeki belediyemize ait aşağıda tabloda kat ve dükkân numaraları belirtilen dükkânlar toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.


1 - İhale 14.08.2018 Salı günü saat 15.00’de Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/Ankara adresindeki Polatlı Belediyesi binası içerisindeki toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.


2 - İhale şartname, sözleşme ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


 Kartaltepe AVM


3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.


A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için Ç/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)


B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,


C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,


Ç.


a) Özel hukuk tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,


b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzelkişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,


D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,


a) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.


b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,


c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,


E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,


F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,


G. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,


H. Belediyeye borcu olmadığına dair belge


I. Teklif mektubu,


İ. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.


İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 14.08.2018 Salı günü saat 15.00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.


İlan olunur.Kartaltepe AVM kiralık dükkan , Kartaltepe AVM kiralık ,