01 / 10 / 2022

Ankara Büyükşehir'den satılık 674 konut! 182.5 milyon TL'ye!

Ankara Büyükşehir'den satılık 674 konut! 182.5 milyon TL'ye!

Ankara Büyükşehir Belediyesi 7 Eylül tarihinde Çankaya İlkbahar Mahallesi'ndeki 674 daire 182 milyon 506 bin 103 TL'den satışa sunacak...


 


Ankara Büyükşehir Belediyesi  7 Eylül Perşembe günü, Saat 14.00’de Çankaya İlkbahar Mahallesi'ndeki 674 daireyi satışa çıkarıyor. İhalenin toplam muhammen bedel 182 milyon 506 bin 103 TL olarak belirlendi. 


 1+1, 2+1, 2,5+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki daire bulunan 674 konut ihalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacak.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. Maddesine istinaden ve 29.09.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan; “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine” göre ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre “Taşınmaz Satışı İlan Listesinde” belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan satışının yapılmasına, peşin toptan satışa talep olmaması halinde, %50’si peşin %50’si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışının yapılmasına, her iki satışın gerçekleşmemesi halinde ise perakende olarak peşin olarak satışı yapılacaktır.


1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini” 1.000,00.-TL. (BinTürklirası) ücret karşılığında en geç 07/09/2017 Perşembe günü, saat 11.00’e kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
2 - Artırma ve İhale; 07/09/2017 Perşembe günü, Saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.
3 - Teklif mektupları, en geç 07/09/2017 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. 
Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;


- Kimlik ve Yetki Belgeleri,


- İkametgah Belgesi,


- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,


- Yer Görme Belgesi,


- Şartname Alındı Makbuzu,


- Teklif Mektubu,


- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


5 - Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç ), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.


6 - %50’si peşin %50’si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışta ise ilk satış bedelinin % 50’si, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. %50’si de 24 eşit taksitle Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkıyla Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına ödeme yapılacaktır. Ödenen miktar kadar ALICI adına tapu devri yapılacak olup, kalan %50’sine tekabül eden kısmına % 6 kesin teminat mektubu verilecektir. 


7 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.


8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ankara Büyükşehir Ankara Büyükşehir