01 / 03 / 2024

Ankara Büyükşehir 149.5 milyon TL'ye 7 arsa satıyor!

Ankara Büyükşehir 149.5 milyon TL'ye 7 arsa satıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya, Y.mahalle ve Akyurt İlçeleri'nde bulunan 7 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. İhale 25 Ekim'de yapılacak.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çankaya, Y.mahalle ve Akyurt İlçeleri'nde yer alan 7 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 149 milyon 582 bin 708 TL olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 25 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyetine Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 3ü,Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, afete) karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.


1- İhale 25.I0.20l8 tarihinde Hipodrom Caddesi No;î'deki Belediye Hizmet binasının 18. kartında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce yapılacaktır.


2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışına saatleri içerisinde. Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan Emlak ve İSTİMLÂK. DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.


3-  İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı "İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartlan” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna *8re isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler,


a-Kiınlik ve Yetki Belgeleri. 


b-İkametgâh Belgesi. 


e-Teklif Mektubu, 


d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. 


e-Yer Görme Belgesi. 


f-Şartname Alındı Makbuzu. 


g-Teminat Alındı Makbuzu veya 2880 saydı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.


4-    İhaleye iştirak edecek obalar SBB TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.


5-    ihale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.


6-    İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı hır şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


7. Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00' ye kadar ihalenin yapılacağı adresle bulutun ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yan işleri vc Kararlar Dairesi Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuptan veya her hangi bir nedenle uluyacak gecikmeler dikkate alınmaz.


8-    Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri vc tapudaki takyidatian alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin, kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde Ulanlar, yırtış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.


9-    Satışlan müleveHit bütün vergi, resmi harç, ilan çitleri en. tapu hıırçlan, abın satım giderleri gibi ödenmesi gereken bet türlü giderler alıcıya ai1 olup, alıcı israfından kamım süresinde eklenecektir.


10-    İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ite ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir HNC'Ü.MEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale karan ise; İta Amiri'nin Onay’mı takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amîri'nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


11-    iş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Ankara Büyükşehir 149.5 milyon TL


Ankara Büyükşehir 149.5 milyon TL