Adana Yüreğir'de satılık 5 arsa! 33 milyon TL'ye!


 Adana Yüreğir'de satılık 5 arsa! 33 milyon TL'ye!

Adana Yüreğir Belediyesi 2 mahallesindeki 5 arsayı ihale usulü ile toplam muhammen bedeli 33 milyon TL olarak satıyor. Arsaların ihalesi 25 Eylül'de yapılacak... 

Adana Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından Karşıyaka ve Köprülü Mahalleleirnde yer alan 5 arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Ticaret+konut imarlı arsalar için toplam muhammen bedeli 33 milyon TL olarak belirlendi. İhale 25 Eylül'de yapılacak.


ARSALAR SATILACAKTIR


Yüreğir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Karşıyaka (Atakent) Mahallesinde ve Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesinde bulunan aşağıda sıra numarası, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Niteliği, İmar Durumları, Metrekare Alanı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ile İhale Saatleri yazılı toplam 5 (Beş) adet Arsa Belediye Encümeninin 23/08/2017 tarih ve 267 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A Maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile satışları yapılacaktır.


  Adana Yüreğir


1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı Toplantı salonunda sıra numarası, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Niteliği, İmar Durumları, Metrekare Alanı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ile İhale Saatleri yazılı yukarıda sıra numarası halinde belirtilen Arsalar sıra numarasına göre belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı D.İ.K’nun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışları yapılacaktır.
2 - Geçici Teminatlar her bir arsa için ayrı ayrı olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırılmış olması veya T.C. Ziraat Bankası Yavuzlar Şubesi TR06 0001 0012 6133 6561 0250 03 İban nolu hesabına veya T.C Halk Bankası Girne Bulvarı Şubesi İban: TR 85 0001 2001 3830 0007 0000 01 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.


3 - İhale ilgili şartname ve ekleri her bir arsa için ayrı ayrı olmak üzere 150.00- TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.


4 - Arsalar ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.


5 - Teklifler her gayrimenkul için ayrı ayrı verilecektir.


6 - İSTEKLİLERDEN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:


a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)


b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)


c) Geçici teminat makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu.


d) İhaleye istekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.


e) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim beyannamesi.


f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.


g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yolu ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


h) İhaleye iştirak edecek firma, birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 Sayılı D.İ.K’ da belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları İhale günü Yazı İşleri Müdürlüğüne İlanın 1. Sırasında bulunan taşınmazın ihale başlangıç saati olan 09:30’dan   1 (Bir) Saat öncesine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.


7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.


İlan olunur.
Adana Yüreğir satılık arsa , adana yüreğir satılık arsa fiyatları , Adana Yüreğir ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje