29 / 05 / 2024

Adana Seyhan'da 23 Mayıs'ta yapım ve kiralama ihalesi yapılacak!

Adana Seyhan'da 23 Mayıs'ta yapım ve kiralama ihalesi yapılacak!

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yüreğir İlçesi'ne bağlı Seyhan Mahallesi'nde yapım karşılığı uzun süreli kiralama işi ihale edilecek. İhale 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.


Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Yüreğir İlçesi'ne bağlı Seyhan Mahallesi'nde yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesi yapılacak. Toplam yüzölçümü bin 736 metrekare büyüklüğünde olan parselde yapılacak işin tahmini bedeli 2 milyon 143 bin TL olarak belirlendi. İhale ise 25 Mayıs'ta yapılacak.


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR


Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


Mülkiyeti Deli Ağazade Vakfı adına kayıtlı  Adana  İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesinde bulunan, tapuda 9699 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2018 tarih ve 32808994-160.07.02[020]-E.525 sayılı Makam Oluru’nda belirtilen şartlar çerçevesinde 16 (Onaltı) yıl süreyle “Ticaret Alanı” imarlı 3 nolu parsel üzerine “Ticari Fonksiyonlu Yapı” inşaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.


İli  :  Adana


İlçesi    :  Yüreğir


Mahallesi    :  Seyhan


Sokak    :  -


Cinsi   :  Arsa


Yüzölçümü      :  1.736,00 m2


Pafta No   :  -


Ada No    :  9699


Parsel No   :  3


Vakıflar Genel Müdürlüğü Makam


Oluru Tarih ve Sayısı   :  09/01/2018 ve 32808994-160.07.02[020]-E.525


İhale Usulü   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü


İşin Nevi ve Niteliği :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 11/01/2018- tarih E.3713 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2018 tarih ve 32808994-160.07.02[020]-E.525 sayılı Makam Oluru’nda belirtilen şartlar çerçevesinde 16 (onaltı) yıl süreyle “Ticari Fonksiyonlu Yapı” inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama işi.


İşin Tahmini Bedeli    :  2.143.000,00 TL (İkimilyonyüzkırküçbin Türk Lirası) (yapım/ onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/ onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)


Geçici Teminat   :  64.290,00 TL (Altmışdörtbinikiyüzdoksan Türk Lirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)


İhale Tarih ve Saati     :  25/05/2018 Cuma - 14:00


I - Mülkiyeti mazbut Deli Ağazade Vakfına ait ve Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi 9699 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın "Ticari Fonksiyonlu Yapı" olarak yapım karşılığı kiralama modeli ile değerlendirmek suretiyle;


1) Sözleşme süresinin toplam 16 (onaltı)yıl olarak belirlenmesi,


2) Kira bedellerinin; yapım (inşaat) süresi olan ilk 2 yıl içinde aylık sabit 2.000,00-TL kira bedeli alınması, 3. yıldan itibaren aylık 27.085,00-TL'nin 12 aylık ÜFE artış oranı ortalamasına göre 2 yıllık ÜFE artışı oranında artırılarak bulunacak bedelin (miktarın) aylık kira bedeli olarak alınması, 4.Yılın başından itibaren sözleşmenin bitimine kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Üfe on iki aylık ortalaması (Artışa esas Yurt İçi Üfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yıırt İçi Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,


3) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,


4) Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; taşınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takyidat varsa (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde terk vb. işlemlerin yapılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,


5) İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye day amp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parameter (ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, ya da ilgili parameter (ler)de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,


6) Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde inşaatın yapılması ve binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,


7) Yüklenicinin, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamı İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,


8) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, şartlarıyla, taşınmaz "Ticari Fonksiyonlu Yapı" olarak kullanılmak üzere, Yapım veya Onarım Karşılığı toplam 16 (onaltı) yıl süreyle kira ihalesine konulmuştur.


II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No:51/B, Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.


III - İhale dokümanı, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No:51/B, Seyhan/Adana adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir; satın alınabilir. İhale Dokümanının satış bedeli 200,00 TL dir.


IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),


b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,


b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)


c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,


f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)


g) Tahmin edilen bedelin % 10’a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.


h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,


h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,


h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,


İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.


ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,


i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,


j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),


k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,


l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),


Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.


Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.


V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.


VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.


VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.


VIII - Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.


X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.


XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


TEL               : 0322 4532177


FAKS            : 0322 4581721


E-MAİL        : [email protected]. İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler