Adana Yüreğir'de satılık 4 arsa! 18.4 milyon TL'ye!

 Adana Yüreğir'de satılık 4 arsa! 18.4 milyon TL'ye!

Adana Yüreğir Belediyesi üç mahallesindeki 4 arsayı satışa sunuyor. Arsaların ihalesi 24 Temmuz'da yapılacak.


Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Karşıyaka, Seyhan ve Balcalı Mahallelerinde yer alan 4 arsa ihale ile satışa sunulyor. Toplam muhammen bedeli 18 milyon 416 bin 865 TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:


Mülkiyetleri Belediyemize ait olan; aşağıda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 4 (Dört) adet arsa Belediye Encümeninin 04/07/2018 tarih ve 326 sayılı kararına istinaden Satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.Satışı yapılacak olan taşınmazların dökümü;


 Adana Yüreğir


1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz İhale Salonunda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 4 (Dört) adet arsa Belediye Encümeninin 04/07/2018 tarih ve 326 sayılı kararına istinaden Satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.


2 - Geçici Teminatlar her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırılmış olması veya T.C. Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesi TR 06 0001 0012 6133 6561 0250 03 İBAN Nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. 

3 - İhale ile ilgili Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 150 TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.


4 - Taşınmazlar ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.


5 - Teklifler her gayrimenkul için ayrı ayrı verilecektir.


6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER


a) Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e devlet üzerinden)


b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya e devlet üzerinden)


c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu


d) İhaleye İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.


e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi


f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.


g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne İlanın 1. Sırasında bulunan taşınmazın ihale başlangıç saati olan 10,00 dan 1 (Bir) Saat öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.


7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.