03 / 03 / 2024

Tüketici hakem heyeti parasal sınırı tebliği 2019!

 Tüketici hakem heyeti parasal sınırı tebliği 2019!

2019 yılında uygulanacak tüketici hakem heyeti parasal sınırları belli oldu. İşte Tüketici hakem heyeti parasal sınırı tebliği 2019..


6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar belirlendi. Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.


TEBLİĞ


Ticaret Bakanlığından:


6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN


68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN


6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN


ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. 


Dayanak


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.


Parasal sınırlar


MADDE 3 – (1) 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:


a) 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,


b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,


c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,


ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,


görevlidir.


Yetki


MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.


(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.


(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.


Yürürlük


MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.