30 / 03 / 2023

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2018!

 Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2018!

Eksik tapu harcı ödeyen vatandaşlar tapuda pişmanlık dilekçesi vererek, vergi cezası ödemekten kurtulabiliyor. İşte, tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2018...


Gayrimenkul alım satımlarında, tapu dairesinde gerçekleşen işlemler doğrultusunda harçların gerçek satış bedeli üzerinden ödenmesi gerekiyor.  


Tapu harcı oranı, alım satım ve bağış işlemlerinde farklı oranlarda tahsil ediliyor. Taşınmazın devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tapu harcı hesaplama 2018

* 200 bin TL'lik bir evin satışa konu olması halinde alıcı ve satıcının ödeyeceği tapu harcını hesaplayalım: 


Tapu değeri: 200 bin TL 

Tapu harcı oranı: binde 20 Alıcının ödemesi gereken harç: 4 bin TL 

Satıcının ödemesi gereken harç: 4 bin TL 

Toplam ödenecek harç: 8 bin TL


Aksi durumlarda daha az harç ödemek için taşınmazın değerini düşük beyan eden kimselerin tespiti halinde vergi cezası uygulanıyor. 


Eksik tapu harcı ödeyen kimseler, tapuda pişmanlık beyanı vererek, vergi cezası ödemekten kurtulabiliyor. Pişmanlık beyanı ile ödenmeyen kısmın tapu harcı ödeniyor ve cüzi bir miktarda ceza kesintisi yapılıyor. 


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2018!


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 


.../.../2018 


Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım. 


Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ADRES: .../..../....                                                                                                      


Mükellef                                            

(Vekili veya Temsilcisi)                              

Ad, Soyadı ve İmza 


EKLER: 1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi BeyannamesiÖzge ÖZDEMİR/Konuttimes.com