18 / 07 / 2024

Site yönetim toplantısı vekalet örneği!

 Site yönetim toplantısı vekalet örneği!

Site yönetimi genel kurul toplantısının her sene en az bir kez yapılması gerekiyor. Toplantıya katılamayacak olan kat malikleri, yerine bir başkasını tayin edebiliyor.İşte site yönetim toplanıtısı vekalet örneği..


Site yönetim toplantısı vekalet örneği!

Site ile ilgili kararların alınması ve yönetimin atanması için, kat malikleri kurulu toplantısının yapılması gerekiyor. Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı nedeni ile de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabiliyor.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtiliyor. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.

Toplantıya katılamayacak olan kat malikleri, yerine bir başkasını tayin edebiliyor.Site yönetim toplantısı vekalet örneği aşağıda yer alıyor..

Site yönetim toplantısı vekalet örneği..

............. Sitesi Kat Malikleri Kurulu Divan Başkanlığına

Sitemizin ...................tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile (Kat Malikimiz / Birinci derece akrabam) ............... .............. ............... ...... ............... ............ vekil olarak tayin ettim.

................. nolu kat maliki

Adı Soyadı:

İmza

Not

1.Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir.

2.Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.

3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.

4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.

Site yönetiminin görev ve yetkileri nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com