30 / 11 / 2023

Fikirtepe kamulaştırması hakkında yargıda son durum ne?

 Fikirtepe kamulaştırması hakkında yargıda son durum ne?

Fikirtepe'de ilk olarak ilan edilen riskli alan uygulaması başta olmak üzere bu dayanakla gündemde olan kamulaştırmaya ilişkin bakanlığın uygulaması hakkında bazı vatandaşlar ve Av. Hürriyet Azak tarafından açılan kamulaştırmanın durdurulmasına yönelik dava danıştayda devam ediyor.


Kadıköy Fikirtepe'de kamulaştırmanın durdurulmasına yönelik dava danıştayda devam ediyor. İşte bakanlığın Fikirtepe kamulaştırması hakkında uygulaması ve yargının kamulaştırma hakkında ki bakış açısına dair son durum...


Fikirtepe'de ilk olarak ilan edilen riskli alan uygulaması başta olmak üzere bu dayanakla gündemde olan kamulaştırmaya ilişkin bakanlığın uygulaması hakkında bazı vatandaşlar ve Av. Hürriyet Azak tarafından açılan kamulaştırmanın durdurulmasına yönelik dava danıştayda devam ediyor. Devam eden dava hakkında Danıştay Cumhuriyet Savcısından riskli alan tespitinde hukuka uyulmaması sebebiyle gerçekleşmediği ve bu hukuksuzluktan dolayı her hangi bir dayanağı kalmayan acele kamulaştırma uygulamasının iptali yönünde görüş bildirmesi, Fikirtepe'de yaşanan kafa karışılığını daha da artıracağa benziyor. İ.B.B. ve Bakanlığın vatandaşların haklı talep ve gerekçelerini görmeden çoğunluğa göre azınlık kalan ama haklı gerekçelerine rağmen tapulu mülklerine üzerinde acele kamulaştırma yapma girişimi açılan dava ve Danıştay Savcısının olumsuz görüşüne göre nasıl sonuçlanacak?


Fi-KENTDER avukatlarından ve Divan Hukuk Bürosu Avukatı, Av. İsmail CAN yaşanan son durumla ilgili Fikirtepe Haber'e açıklamada bulundu...


Fikirtepe'de her şey tam yoluna girdi veya giriyor derken ortaya çıkan yeni hukuki durum ve dava sonucunun belirsizliği vatandaşlarda var olan mevcut kafa karışıklığının ve mağduriyetliklerin de artmasına sebep olacaktır. Bakanlığın bu noktada artık haklı gerekçeleri görmemezlikten gelmesi bu mağduriyetliklerin daha da katlanılamaz hal almasına sebebiyet verecektir.


Bakanlığın Fikirtepe kamulaştırması hakkında yargıda son durum ...


 Fikirtepe kamulaştırması hakkında yargıda son durum ne?


Fikirtepe Haber'e ulaşan belgeler ışığında yeni bir bilgiyi sizler için paylaşıyoruz. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı genelini kapsayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca riskli alan edilmesine ilişkin 31.05.2013 günlü, 28663 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 09.05.2013 günlü, 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu karar uyarınca söz konusu alanda anlaşma sağlanamayan taşınmazlar için acele kamulaştırma işlemlerine sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.1)Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının usule yönelik itirazları yerinde görülmemiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendindeki; 


Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başknlığının görüşüde alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun kararlaştırılan Alan olarak tanımlanmıştır.6306 sayılı Kanunun Uyglama Yönetmelii'nin , Riskli alanın Tespiti'' başlıklı 5. maddesinde; ''(1) Riskli Alan;


a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

b) Aalanda daha önceden meydan gelmş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planını,

ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüd raporunu,

f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri, ihtiva edecek şekilde hazırlanmışolan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunuluri


2)  TOKİ  veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

3) Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna Sunulur.

4) Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünü asgari 15.000 m2 olması gerekir. Ancak, Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından gerekli görülmesi halinde, parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000 m2 şartı aranmaksızın riskli alan tespiti yapılabilir.

5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü on beş gün içerisinde bildiri.'' hükümlerine yer verilmiştir.


Fikirtepe Haber'e ulaşan Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı görüş belirten belgeleri ...


 Fikirtepe kamulaştırması hakkında yargıda son durum ne?


İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.Belirtilen düzenlemeler uyarınca bir alanın ''riskli alan'' olarak belirlenebilmesi için, bu alanın zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığının, Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen usule uygun olarak ve hukuken hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.


Bakanlığın Fikirtepe'de acele kamulaştırması hakkında Savcılıktan iptal görüşü 


 Fikirtepe kamulaştırması hakkında yargıda son durum ne?


Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı Kanun uyarınca ''riskli alan'' olduğu kararlaştırılan davacılar adına kayıtlı taşınmazlarında bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merpenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanın, anılan Kanunun 2/ç maddesinde öngörülen şekilde zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi ve belge bulunmadığı, bu alanda daha önce afet meydana geldiğinin de ortaya konulamadığı, davalı idarece ileri sürülen ve dava konusu işleme dayanak gösterilen hususların ise, bu alanın 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli alan olarak tespit edilmesini gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte olmadığı anlaşılmıştır.Acele Kamulaştırma işlemlerinin iptaline ...
Açıklanan nedenlerle , uyuşmazlığa konu alanın 6306 sayılı Kanun uyarınca ''riskli alan'' özelliğini taşımadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu Bakanlar Kurulu kararında ve bu karar uyarınca söz konusu alanda anlaşma sağlanamayan taşınmazlar için acele kamulaştırma işlemlerine başlanacağı yolundaki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.


Danıştay Savcısı Ülkü ÖZCAN

Fikirtepe HaberÖnerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016