Yalova Çiftlikköy'de satılık 5 arsa 20 milyon 630 bin 395 TL'ye!


Yalova Çiftlikköy'de satılık 5 arsa 20 milyon 630 bin 395 TL'ye!

Yalova Çiftlikköy'de bulunan 5 arsa, Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından 20 milyon 630 bin 395 TL'ye satılıyor.Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, Çiftlikköy'de bulunan 5 arsayı satışa çıkardı. Konut imarlı arsaların toplam bedeli 20 milyon 630 bin 395 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR


Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


Madde 1 - Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:


İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu 


Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni ikametgâh göstermesi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)

d) Noter tasdikli imza beyannamesi,

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı, 

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. 

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. 

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.30’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy 

Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur., Yalova Çiftlikköy satılık arsa , satılık arsa Yalova Çiftlikköy , Yalova Çiftlikköy arsa satışları ,

Hemen Teslim 4 proje