Yalova Çiftlikköy'de satılık 2 arsa! 9.4 milyon TL'ye!


 Yalova Çiftlikköy'de satılık 2 arsa! 9.4 milyon TL'ye!

Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, Siteler Mahallesi'ndeki 2 arsayı satış bedeli 9 milyon 418 bin 864 TL olarak 23 Ağustos 2017'de ihaleye çıkarıyor...
 Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, Siteler Mahallesi'ndeki 2 arsayı  23 Ağustos 2017 günü ihaleye çıkarıyor. Arsaların bedeli 9 milyon 418 bin 864 TL olarak belirlendi.


Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


Madde 1 - 03.07.2017 tarih ve 65 nolu Meclis kararı ile 26.07.2017 tarih ve 193 nolu Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.Madde 2 - Satılacak olan taşınmazların nitelikleri:


 

S. No: 1


Mahalle/Mevkii: SİTELER MAH.


Ada: 0


Parsel: 4906


Yüzölçümü (metrekare): 2.142,24


İmar Durumu: Konut


Muhammen Satış Bedeli (TL): 5.569.824,00


Geçici Teminat Tutarı (TL): 167.094,72


İhale Tarihi: 23.08.2017


İhale Saati: 14.10
S. No: 2


Mahalle/Mevkii: SİTELER MAH.


Ada: 0


Parsel: 4907


Yüzölçümü (metrekare): 1.283,02


İmar Durumu: Konut


Muhammen Satış Bedeli (TL): 3.849.060,00


Geçici Teminat Tutarı (TL): 115.471,80


İhale Tarihi: 23.08.2017


İhale Saati: 14.20İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu


Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI


A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:


a) Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik no olacak)


b) Kanuni ikametgâh belgesi,


c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)


B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:


a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı


b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:


a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,


b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.


D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:


a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.


b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)


Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.


Madde 5 - İhalede kesinleşen bedellerin ödemesi ile ilgili olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı; ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin ya da yarısını peşin kalan yarısını ilk taksit 2 ay sonra başlamak üzere 2 şer aylık periyotlarda 3 eşit taksitte ödeyebilir.Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 14.00’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.Madde 7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.


 Yalova Çiftlikköy satılık arsa ihaleleri , Yalova Çiftlikköy satılık arsa fiyatları ,

Hemen Teslim 4 proje