Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nden satılık 13 arsa! 16.3 milyon TL'ye!


Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nden satılık 13 arsa! 16.3 milyon TL'ye!

Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi'nde bulunan 13 arsa satışa sunuluyor. Gayrimenkullerin satış bedeli 16 milyon 389 bin TL olarak belirlendi.Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi'nde bulunan 13 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkuller 15 Ağustos günü ihale edilecek.


 


Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - 05.08.2016 tarih ve 128, 03.07.2017 tarih ve 65 nolu meclis kararları ile 18.07.2018 tarih ve 156 nolu Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.


Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

 

 Yalova Çiftlikköy Belediyesi


 


İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu


Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:


a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No olacak)


b) Kanuni İkametgâh Belgesi,


B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:


a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


C - Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:


a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair Tahsilat Makbuzu


b) Belediyemiz Gelir - Emlak servisinden alınacak borcu yoktur yazısı,


c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.


d) Tebligat için Adres Beyanı


D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:


a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiler (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.


b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)


c) Geçici teminata ait Tahsilat Makbuzu


Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 350,00 (Üçyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.


Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.50’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Madde 6 - İhalede kesinleşen bedeller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı, ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli, ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin ödeyebileceği gibi dilekçe ile talep etmesi halinde; yarısını sözleşme anında peşin, kalan yarısını 2 ay sonra da ödeyebilecektir.


İlan olunur.Yalova Çiftlikköy Belediyesi satılık arsa , Yalova Çiftlikköy Belediyesi ihale ,