26 / 11 / 2022

Ümraniye Yukarı Dudullu'da satılık arsa! 3.8 milyon TL'ye!

Ümraniye Yukarı Dudullu'da satılık arsa! 3.8 milyon TL'ye!

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ümraniye Yukarı Dudullu'daki arsayı ihale ile satıyor. İhale 17 Temmuz'da yapılacak.


İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Ümraniye İlçesi Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki 788 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 800 bin tL olarak belirlenen arsanın imar durumu kısmen yol, kısmen konut olup ihalesi 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER


(Bu taşınmazların satış ihalesi 17/07/2018 günü yapılacaktır.)


1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa ve kiraya çıkarılmıştır.


2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;


(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.


(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.


4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.


5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler. 

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.


8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.