Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan Kahramanmaraş'ta kiralık gayrimenkuller!


 Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan Kahramanmaraş'ta kiralık gayrimenkuller!

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde yer alan muhtelif taşınmazlar kiraya çıkarılıyor. Kiralama ihalesi 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya veriliyor. İhale 2 Kasım 2018 Cuma Günü Saat 10.00‘da yapılacak.MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 


Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya verilecektir. 


1 - Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili İhale 02.11.2018 Cuma Günü Saat:10.00‘da Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Genel Müdürlük 3.Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 


2 - İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son Teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 


3 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden değerlendirilecektir. 


4 - İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. Ancak; İhaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. 


5 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü fazla süreli olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 


6 - İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece duyurulacaktır. 


7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş sayılır. 


8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. 


9 - Kira bedeli kiracı tarafından ilk kira peşin ödenmek kaydıyla, aylık periyotlarla peşin olarak ödenecektir. 


10 - İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.Türkiye Şeker Fabrikaları Kahramanmaraş , Kahramanmaraş Türkiye Şeker Fabrikaları ihalesi ,