10 / 08 / 2022

Türkiye Şeker Fabrikaları 8 ildeki 16 gayrimenkulü özelleştirecek!

Türkiye Şeker Fabrikaları 8 ildeki 16 gayrimenkulü özelleştirecek!

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından 8 ildeki 16 gayrimenkul satış usulü ile özelleştirilecek... İhale 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi aracılığı ile Edirne, Çorum, Adana, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kırşehir ve Yozgat'ta bulunan 16 gayrimenkul satış usulü ile özelleştiriliyor. İhale 15 Ekim'de yapılacak. MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


Aşağıda detayı yazılı 16 Adet Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun Kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.
1 - İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle ’’PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.


2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden çok taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez. 

3 - İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.


4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mithatpaşa Cad. No:14   06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


5 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin ödenecektir.


6 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;


• Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya


• Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR 93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış olan “………….. ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.


• İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.


7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.


8 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.


9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.


10 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.