Türkiye Şeker Fabrikaları 4 ildeki gayrimenkulleri kiraya veriyor!


Türkiye Şeker Fabrikaları 4 ildeki gayrimenkulleri kiraya veriyor!

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 4 ilde yer alan muhtelif gayrimenkuller ihale ile satışa çıkıyor. İhale 24-25 Ekim'de gerçekleştirilecek.Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Afyon, Erzincan, Niğde ve Muş illerinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 24-25 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.
MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş" ve ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen Afyon, Erzincan, Niğde ve Muş illerinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya verilecektir.


1-) Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ite ilgili İhale: Niğde İlinde bulunan muhtelif taşınmazlar için 24,10,2018 Çarşamba günü saat 10.00’da. Afyon İlimle bulunan muhtelif taşınmazlar için 24.10,2018 Çarşamba günü saat 14.00‘de, Muş İlinde bulunan muhtelif taşınmazlar için 25.10.2018 Perşembe günü saat 10,00'da, Erzincan İlinde bulunan muhtelif taşınmazlar için ise 25,10.2018 Perşembe günü saat 14.00'de Mithatpaşa Cad,No:14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü 3.Kat toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır, Bu nedenle ihaleye iştirak, edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Genel Müdürlük 3,Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.


2-) İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son Teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teki iller değerlendirmeye alınmayacaktır.


3-) Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden yetecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden değerlendirilecektir.


4-) İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahilî Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.Ancak: İhaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır.


5-) İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


6-) İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen Tokat İli ve İlçelerinde bulurum muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esastan dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir, Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece duyurulacaktır.


7-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamım kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir,İstekliler bunu peşinen kabul etmiş sayılır.


8-) Kira bedeli kiracı tarafından ilk kira peşin ödenmek kaydıyla aylık periyotlarla peşin olarak ödenecektir.


9-) İhale ile ilgili tüm bilgiler ; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan alınabilir.


 Türkiye Şeker Fabrikaları kira , Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ,